REGULAMIN

I. WSTĘP

§ 1

Niniejszy regulamin określa zasady i warunki korzystania ze sklepu internetowego, dostępnego pod adresem www.bożekrówki.pl oraz www.bozekrowki.pl, należącego do Aliny Kosakowskiej, prowadzącej działalność gospodarczą pod nazwą In Plus Alina Kosakowska, z siedzibą w Wołominie przy ul. Akacjowej 1, wpisaną do Centralnego Rejestru Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem NIP 1250232338, o numerze REGON 010368614, a w szczególności określa zasady składania Zamówień i zawierania umów sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość, a także korzystania przez Klientów ze wszystkich usług Sklepu Internetowego.§ 2

Kontakt z Usługodawcą można uzyskać korzystając z adresu poczty elektronicznej: kontakt@bozekrowki.pl, lub pocztą tradycyjną wysyłając korespondencję na adres: In Plus Alina Kosakowska, 05-200 Wołomin, ul. Akacjowa 1 (Adres korespondencyjny).§ 3

Użyte w Regulaminie definicje oznaczają:

 1. Klient – osoba fizyczna, w tym Konsument, która ukończyła co najmniej 18 rok życia, a także osoba prawna lub jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której przepisy szczególne przyznają zdolność prawną, która złożyła lub zamierza złożyć Zamówienie lub korzysta z innych usług Sklepu Internetowego;

 2. Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową;

 3. Konto (Konto Klienta) – podstrona Sklepu, w ramach której Klient ma możliwość m. in. zarządzać danymi osobowymi, zarządzać stanem złożonych przez niego Zamówień, a także składać Zamówienia po zalogowaniu bez konieczności podawania swoich danych osobowych;

 4. Regulamin – niniejszy Regulamin sprzedaży przy wykorzystaniu środków porozumiewania się na odległość oraz świadczenia usług drogą elektroniczną. W zakresie usług świadczonych drogą elektroniczną Regulamin jest regulaminem, o którym mowa w art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną;

 5. Rejestracja – jednorazowa dobrowolna i bezpłatna czynność, polegająca na założeniu przez Klienta Konta Klienta, dokonana z wykorzystaniem panelu administracyjnego udostępnionego przez Usługodawcę na stronie Sklepu;

 6. Sklep Internetowy (dalej także jako Sklep) – serwis internetowy dostępny pod adresem www.bożekrówki.pl oraz www.bozekrowki.pl, za pośrednictwem którego Klient może składać Zamówienia, a także korzystać z pozostałych Usług Sklepu;

 7. Strona – Usługodawca lub Klient;

 8. Produkt/Produkty – rzecz ruchoma będąca przedmiotem Umowy sprzedaży;

 9. Umowa sprzedaży – umowa sprzedaży w rozumieniu ustawy Kodeks cywilny, zawierana pomiędzy Usługodawcą a Klientem z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, za pośrednictwem Sklepu, której przedmiotem są Produkty;

 10. Usługa (Usługi) – usługa świadczona przez Usługodawcę drogą elektroniczną na zasadach określonych w Regulaminie za pośrednictwem Sklepu;

 11. Usługodawca (także Sprzedawca) – firma In Plus Alina Kosakowska z siedzibą w Wołominie przy ul. Akacjowej 1, wpisana do Centralnego Rejestru Ewidencji i Informacji Gospodarczej pod numerem NIP 1250232338, o numerze REGON 010368614;

 12. Ustawa – ustawa z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta (Dz. U. 2014, poz. 827);

 13. Zamówienie – oświadczenie woli Klienta stanowiące ofertę zawarcia Umowy sprzedaży z Usługodawcą, zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość za pośrednictwem Sklepu Internetowego, określające rodzaj i liczbę Produktów, będących przedmiotem Umowy sprzedaży.

II. OBOWIĄZKI STRON

§ 4

Klient zobowiązany jest do korzystania z Usług oferowanych przez Usługodawcę w sposób zgodny z przepisami prawa obowiązującego na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, postanowieniami Regulaminu, a także do niedostarczania treści zabronionych przez powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 5

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Towarów wolnych od wad.

§ 6

Jeżeli kupującym jest Konsument, Sprzedawca obowiązany jest niezwłocznie wydać rzecz kupującemu, nie później niż trzydzieści dni od dnia zawarcia Umowy sprzedaży, chyba że Umowa sprzedaży stanowi inaczej (np. w opisie Produktu wskazany jest inny termin dostarczenia Produktu).

III. ZAMÓWIENIA

§ 7

Klient może składać Zamówienia na Produkty znajdujące się w bieżącej ofercie Sklepu za pośrednictwem Sklepu Internetowego 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, niezależnie od tego czy dokonał Rejestracji.

§ 8

W celu zawarcia Umowy sprzedaży Produktów na odległość poprzez Sklep Internetowy, należy wejść na stronę internetową Sklepu, a następnie dokonać wyboru Produktu i złożyć Zamówienie, podejmując kolejne czynności techniczne w oparciu o wyświetlane Klientowi komunikaty lub informacje.

§ 9

Warunkiem złożenia skutecznego Zamówienia jest zapoznanie się i zaakceptowanie przez Klienta Regulaminu.

§ 10

Złożenie Zamówienia stanowi ofertę zawarcia Umowy sprzedaży Produktów, w rozumieniu Kodeksu cywilnego, złożoną Usługodawcy przez Klienta.

§ 11

Po złożeniu Zamówienia, Klient niezwłocznie otrzymuje wiadomość e-mail, będącą potwierdzeniem wpłynięcia Zamówienia do Sklepu, zawierającą ostateczne potwierdzenie wszystkich istotnych elementów Zamówienia.

§ 12

Wraz z otrzymaniem przez Klienta potwierdzenia, o którym mowa w § 11 dochodzi do zawarcia Umowy sprzedaży.

§ 13

Produkty promocyjne, wyprzedażowe bądź Produkty nienależące do stałej oferty Sklepu Internetowego są dostępne w ilości ograniczonej. Zamówienia będą realizowane aż do wyczerpania się Produktów, w kolejności wpłynięcia zamówień. Klienci, których zamówienie nie może być zrealizowane zostaną o tym niezwłocznie poinformowani drogą poczty elektronicznej.

§ 14

Rabaty i promocje w Sklepie nie łączą się, dotyczy to w szczególności akcji rabatowych, sezonowych promocji, bonów podarunkowych.IV. CENY, PŁATNOŚCI ORAZ DOSTAWA PRODUKTÓW

§ 15

Ceny w Sklepie są podane przy każdym z Produktów i są wyrażone w złotych polskich, a także stanowią ceny brutto tzn. zawierają podatek VAT.

§ 16

Ceny Produktów nie zawierają kosztów dostawy, które każdorazowo wskazane są w procesie składania Zamówienia. Całkowita wartość zamówienia obejmuje cenę Produktów oraz koszty dostawy, w przypadku gdy koszty dostawy ponosi Klient.

§ 17

Zamówione Produkty są dostarczane za pośrednictwem firmy pocztowej InPost lub firmy kurierskiej. Informacje na temat firm kurierskich współpracujących ze Sklepem Internetowym oraz o kosztach związanych z wysłaniem przesyłki z Produktami znajdują się na stronie internetowej Sklepu, w podstronie "Dostawa i zwroty".

§ 18

Klient ma możliwość uiszczenia ceny w następujący sposób:

1. przelewem bankowym (przedpłata) na rachunek bankowy Usługodawcy prowadzony przez mbank, o numerze 08 1140 2004 0000 3102 5903 0231;

2. za pośrednictwem serwisu Tpay.com (udostępnianego przez Krajowy Integrator Płatności SA z siedzibą w Poznaniu, 61-808 Poznań, przy ul. Św. Marcin 73/6, wpisanego do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000412357, posiadającego numer identyfikacji podatkowej NIP:777-306-15-79, REGON 300878437) - przelewem albo kartą kredytową/debetową;

3. Gotówką przy odbiorze Produktów w punkcie odbioru osobistego w Wołominie, ul. Akacjowa 1

§ 19

Zamówienie zostanie przekazane do realizacji niezwłocznie po zawarciu Umowy sprzedaży w przypadku odbioru osobistego Produktów, oraz po zaksięgowaniu wpłaty za Produkty na rachunku bankowym Usługodawcy w przypadku wysyłki.

§ 20

Przy odbiorze przesyłki z zamówionymi Produktami sugerujemy, aby Konsument sprawdził przesyłkę i wskazujemy, że w przypadku stwierdzenia:

1. uszkodzenia mechanicznego zawartości przesyłki,

2. niekompletności przesyłki,

3. niezgodności zawartości przesyłki z przedmiotem Zamówienia,

Konsument jest uprawniony do odmowy przyjęcia przesyłki. W takim przypadku sugerujemy zapisanie uwag lub notatki ze zdarzenia w obecności dostarczyciela oraz niezwłoczne powiadomienie Usługodawcy o zaistniałej sytuacji. W każdym przypadku, w razie uszkodzeń sugerujemy sporządzenie protokołu uszkodzeń w obecności dostarczyciela przesyłki.

§ 21

Klient niebędący Konsumentem w chwili odbioru przesyłki zobowiązany jest sprawdzić jej zawartość. W przypadku stwierdzenia jej uszkodzenia zobowiązany jest zgłosić ten fakt dostawcy Produktów i niezwłocznie skontaktować się ze Sprzedającym. Reklamacje dotyczące uszkodzeń mechanicznych Produktów w trakcie transportu będą rozpatrywane tylko i wyłącznie po sporządzeniu protokołu szkodowego podpisanego przez odbiorcę niebędącego Konsumentem i dostawcę przesyłki.

§ 22

Sprzedawca przypomina, że zgodnie z art. 548. § 1 Kodeksu cywilnego z chwilą wydania rzeczy sprzedanej, przechodzą na kupującego (Klienta) korzyści i ciężary związane z rzeczą (Produktem) oraz niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia rzeczy (Produktu).

§ 23

Jeżeli Produkt ma zostać przesłany przez Sprzedawcę Konsumentowi, niebezpieczeństwo przypadkowej utraty lub uszkodzenia Produktu przechodzi na Konsumenta z chwilą wydania Produktu Konsumentowi. Za wydanie Produktu uważa się powierzenie przez Sprzedawcę przesyłki przewoźnikowi, jeżeli Sprzedawca nie miał wpływu na wybór przewoźnika przez Konsumenta.

V. UPRAWNIENIE KONSUMENTA DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY (ZWROT PRODUKTU)

§ 24

Konsument może odstąpić od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość bez podania przyczyny, składając stosowne oświadczenie na piśmie, w terminie 14 (czternastu) dni, przy czym termin ten biegnie od objęcia rzeczy w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią (inną niż przewoźnik). Do zachowania terminu wystarczy wysłanie stosownego oświadczenia przed jego upływem na adres Sprzedawcy.

§ 25

Oświadczenie, o którym mowa w § 24 można złożyć także na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 2 do Ustawy oraz załącznik nr 1 do Regulaminu.

§ 26

W przypadku odstąpienia od Umowy sprzedaży Produktów zawartej na odległość, umowa jest uważana za niezawartą.

§ 27

Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

Obowiązki Konsumenta

§ 28

Konsument ma obowiązek zwrócić Produkty Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca zaproponował, że sam odbierze Produkty. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktów przed jego upływem. Produkty powinny być zapakowane w sposób, który zagwarantuje ich bezpieczny transport. Sugerujemy dołączenie dowodu zakupu w celu usprawnienia procesu zwrotu. Produkty powinny zostać odesłane na Adres korespondencyjny.

§ 29

Konsument ponosi bezpośrednie koszty zwrotu Produktów (koszt odesłania).

§ 30

Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktów będące wynikiem korzystania z nich w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech Produktów.Obowiązki Sprzedawcy

§ 31

Sprzedawca ma obowiązek niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy sprzedaży, zwrócić Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktów, przy czym Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkty od Konsumenta, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

§ 32

Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

§ 33

Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Produktów inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

Ustawowe wyłączenie prawa do odstąpienia od Umowy sprzedaży

§ 34

Prawo odstąpienia od umowy nie przysługuje w sytuacjach określonych w art. 38 Ustawy, tj. w odniesieniu do umów:

1. o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

2. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

3. w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

VI. RĘKOJMIA ZA WADY FIZYCZNE TOWARU (REKLAMACJE)

§ 35

Sprzedawca jest zobowiązany do dostarczenia Produktu wolnego od wad i odpowiada za wady Produktu.

§ 36

Wada fizyczna polega na niezgodności sprzedanego Produktu z Umową sprzedaży.

§ 37

Reklamacje, z tytułu rękojmi za wady (niezgodności Produktów z Umową Sprzedaży) można składać pisemnie tradycyjną pocztą na Adres Korespondencyjny Sprzedawcy lub pocztą e-mail.

§ 38

Jeżeli sprzedany Produkt ma wadę, Klient może:

1. żądać wymiany Produktu na wolny od wad albo

2. żądać usunięcia wady; albo

3. złożyć oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy sprzedaży, chyba że Sprzedawca niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Klienta wymieni Produkt wadliwy na wolny od wad. Ograniczenie to nie ma zastosowania, jeżeli Towar był już wymieniony przez Sprzedawcę albo Sprzedawca nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany rzeczy na wolną od wad lub usunięcia wady, o których mowa w pkt. 1 lub 2.

§ 39

Kupujący nie może odstąpić od Umowy sprzedaży, jeżeli wada jest nieistotna.

§ 40

W przypadku stwierdzenia przez Konsumenta niezgodności Produktu z Umową sprzedaży (wady fizycznej) Konsument powinien odesłać Sprzedawcy reklamowany Produkt na Adres korespondencyjny wraz z opisem niezgodności oraz dowodem zakupu.

§ 41

Sprzedawca odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna zostanie stwierdzona przed upływem terminu ważności Towaru.

§ 42

Sprzedawca zobowiązuje się do rozpatrzenia każdej reklamacji w terminie do 14 dni.

VII. POZOSTAŁE PRAWA I OBOWIĄZKI

§ 43

Umowa o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie ze sklepu) jest zawierana na czas nieokreślony.

§ 44

Każda ze Stron może rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną (o korzystanie z infrastruktury Sklepu – Konta Klienta) w każdym czasie i bez podania przyczyn, z zastrzeżeniem zachowania praw nabytych przez drugą Stronę przed rozwiązaniem umowy oraz postanowień poniżej.

§ 45

Klient, który dokonał Rejestracji rozwiązuje umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną poprzez samodzielne usunięcie Konta, polegające na złożeniu dyspozycji jego usunięcia albo zgłoszenie żądania usunięcia Konta Usługodawcy, przy czym w przypadku zgłoszenia żądania usunięcia Konta Usługodawcy rozwiązanie umowy następuje w terminie 14 dni.

§ 46

Usługodawca, chcąc rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną, poinformuje Klienta na adres e-mail podany przez Klienta podczas Rejestracji, w terminie 14 dni przed planowaną datą usunięcia Konta Klienta.

§ 47

Usługodawca ma prawo rozwiązać umowę o świadczenie usług drogą elektroniczną w trybie natychmiastowym, w przypadku naruszenia przez Klienta postanowień niniejszego Regulaminu oraz w wyniku bezskutecznego wezwania Klienta do zaprzestania ww. naruszeń z terminem co najmniej 3 dni roboczych.VIII. OGÓLNE WARUNKI KORZYSTANIA ZE SKLEPU

§ 48

Usługodawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi:

1. przedstawienie oferty Sklepu,

2. możliwość składania Zamówień na Produkty dostępne w Sklepie Internetowym i możliwość zawierania Umów sprzedaży na odległość,

3. możliwość korzystania z Konta Klienta.

§ 49

Dostęp do usług określonych w § 48 pkt. 1-2 nie wymaga Rejestracji. Dostęp do usługi określonej w § 48 pkt. 3 wymaga dokonania Rejestracji.

§ 50

Do korzystania ze Sklepu wymagane jest posiadanie przez Klienta urządzenia z dostępem do sieci Internet wyposażonego w przeglądarkę internetową (zalecane Mozilla Firefox wersja minimum 24.0, Opera od wersji 10, Google Chrome w wersji 28.0 lub nowszej lub MS Internet Explorer w wersji minimum 8.0 lub nowszej), która zapewnia obsługę plików cookie oraz skryptów Javascript. Dopuszczalne jest stosowanie innych wersji przeglądarek internetowych, jeżeli zapewniają one pełną zgodność z wersjami wymienionymi powyżej.

§ 51

Dla zachowania bezpieczeństwa korzystania ze Sklepu internetowego, zaleca się, aby urządzenie z którego korzysta Klient w szczególności posiadało:

1. system antywirusowy z najnowszą wersją definicji wirusów i uaktualnień,

2. skuteczną zaporę bezpieczeństwa (firewall),

3. zainstalowane wszystkie dostępne aktualizacje systemu operacyjnego oraz przeglądarki internetowej, które dotyczą bezpieczeństwa,

4. aktywowaną funkcję akceptacji plików cookies oraz Java Script w przeglądarce internetowej,

oprogramowanie umożliwiające odczyt plików w formacie PDF.IX. ROZSTRZYGANIE SPORÓW

§ 52

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który jest Konsumentem zostaje poddane sądom właściwym zgodnie z postanowieniami właściwych przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

§ 53

Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Usługodawcą a Klientem, który nie jest Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Usługodawcy.

X. DANE OSOBOWE

§ 54

Dane osobowe Klientów są przetwarzane przez Usługodawcę z uwzględnieniem przepisów prawa w tym zakresie, w tym w szczególności ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.

§ 55

Administratorem danych osobowych jest Sprzedawca.

§ 56

Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wymaganych danych osobowych może uniemożliwić złożenie Zamówienia.

§ 57

Wszystkie udostępnione dane osobowe podlegają szczególnej ochronie.

§ 58

Każdemu przysługuje prawo dostępu do treści swoich danych osobowych, a także prawo do żądania ich aktualizacji lub zaprzestania przetwarzania.XI. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 59

Konsument ma prawo do negocjacji warunków postanowień Regulaminu. W celu realizacji tego uprawnienia Konsument powinien się skontaktować z Usługodawcą za pośrednictwem poczty tradycyjnej, poczty e-mail lub telefonicznie.

§ 60

W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie powszechnie obowiązujące przepisy prawa.

§ 61

Klienci mogą uzyskać dostęp do Regulaminu nieodpłatnie w każdym czasie za pośrednictwem odesłania internetowego (tj. linku) zamieszczonego na stronie głównej Sklepu oraz sporządzić jego wydruk.

§ 62

Informacje o Produktach podane w Sklepie, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe oraz ceny, stanowią zaproszenie do zawarcia umowy w rozumieniu art. 71 Kodeksu cywilnego.

§ 63

Prawa wyłączne do treści udostępnianych w ramach Sklepu Internetowego, w szczególności prawa autorskie do zdjęć, nazwy Sklepu, znaków towarowych Usługodawcy oraz producentów Produktów, wchodzące w ich skład elementy graficzne, oprogramowanie oraz prawa w zakresie baz danych, podlegają ochronie prawnej i przysługują Usługodawcy lub podmiotom, z którymi Usługodawca zawarł stosowne umowy. Zabrania się kopiowania, czy też innych form korzystania z jakichkolwiek elementów Sklepu bez zgody Usługodawcy.

 

Załącznik nr 1 do Regulaminu

Wzór formularza odstąpienia od Umowy (formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od Umowy)

Adresat - w tym miejscu należy wpisać pełną nazwę Przedsiębiorcy, pełny adres pocztowy oraz adres e-mail

Ja/My* niniejszym informuję/informujemy* o moim/naszym* odstąpieniu od Umowy sprzedaży następujących rzeczy

Data zawarcia Umowy

Imię i nazwisko Konsumenta(ów)

Adres Konsumenta(ów)

Podpis Konsumenta(ów) tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej

Data

*Niepotrzebne skreślić.